Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Centre Welcomes You

Wednesday, March 8, 2017

ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் சிகிச்சை - Autoimmune disorder Treatment in Chennai


 auto immune diseases treatment specialist in chennai tamil nadu


Autoimmune disorders - ஆட்டோ இம்யூன் குறைபாடுகள்
Definition
An autoimmune disorder occurs when the body’s immune system attacks and destroys healthy body tissue by mistake. There are more than 80 types of autoimmune disorders.

Causes - காரணங்கள்
The white blood cells in the body’s immune system help protect against harmful substances. Examples include bacteria, viruses,
·         Toxins - நச்சுகள்
·         Cancer - புற்றுநோய்
·         Antibodies - ஆண்டிபாடிஸ்

Cells and blood and tissue from outside the body. These substances contain antigens. The immune system produces against these antigens that enable it to destroy these harmful substances.

When you have an autoimmune disorder, your immune system does not distinguish between healthy tissue and antigens. As a result, the body sets off a reaction that destroys normal tissues.

The exact cause of autoimmune disorders is unknown. One theory is that some microorganisms (such as bacteria or viruses) or drugs may trigger changes that confuse the immune system. This may happen more often in people who have genes that make them more prone to autoimmune disorders.

An autoimmune disorder may result in - ஆட்டோ இம்யூன் குறைபாடுகளின் விளைவு:
·         The destruction of body tissue  - உடல் திசு அழிவு
·         Abnormal growth of an organ - ஒரு உறுப்பின் இயல்புக்கு மாறான வளர்ச்சி
·         Changes in organ function - உறுப்பு செயல்பாடுகளில் மாற்றம்

An autoimmune disorder may affect one or more organ or tissue types. Areas often affected by autoimmune disorders include:
·         Blood vessels - இரத்த நாளங்கள்
·         Connective tissues - இணைப்பு திசுக்கள்
·         Endocrine glands such as the thyroid or pancreas - தைராய்டு அல்லது கணையம் போன்ற நாளமில்லா சுரப்பிகள்
·         Joints  - மூட்டுகள்
·         Muscles  - தசைகள்
·         Red blood cells  - சிவப்பு ரத்த அணுக்கள்
·         Skin- தோல்

A person may have more than one autoimmune disorder at the same time. Common autoimmune disorders include:
·         Addison's disease அடிசன் டிசீஸ்
·         Celiac disease – sprue - செலியாக் டிசீஸ்
·         Dermatomyositis -டெர்மட்டோமையோசைட்டிஸ்
·         Graves' disease - க்ரேவ்ஸ் டிசீஸ்
·         Hashimoto's thyroiditis ஹஷிமோட்டோ தைராய்டிடிஸ்
·         Multiple sclerosis மல்டிபில் ஸ்கிலீரோசிஸ்
·         Myasthenia gravis மையஸ்தீனியா கிராவிஸ்
·         Pernicious anemia பெர்னீசியஸ் அனீமியா
·         Reactive arthritis ரியாக்டிவ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் கீல்வாதம்
·         Rheumatoid arthritis ருமடாய்ட் ஆர்த்ரைட்டிஸ் முடக்கு வாதம்
·         Sjogren syndrome - ஸ்ஜோக்ரேன் சின்ரோம்
·         Systemic lupus erythematosus - சிஸ்டமிக் லூபஸ் எரிதிமாடோசஸ்
·         Type I diabetes டைப் 1 டயாபடிஸ் நீரிழிவு)

Symptoms அறிகுறிகள்
Symptoms will vary based on the type and location of the faulty immune response. Common symptoms include:
·         Fatigue - களைப்பு
·         Fever - காய்ச்சல்
·         General ill-feeling (malaise) உடல் நோயுற்றிருப்பது போல உணர்வு,
·         Joint pain மூட்டு வலி
·         Rash ராஷ் சினைப்பு

Exams and Tests (பரிசோதனை)
The health care provider will do a physical exam. Signs depend on the type of disease.
Tests that may be done to diagnose an autoimmune disorder may include:
·         Antinuclear antibody tests ஆன்டி நியூக்ளியர் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்
·         Autoantibody tests ஆட்டோ ஆன்டிபாடி டெஸ்ட்
·         CBC
·         Comprehensive metabolic panel காம்ரிஹென்சிவ் மெட்டபாலிக் பேனல்
·         C-reactive protein CRP – சி ரியாக்டிவ் புரோட்டின் டெஸ்ட்
·         Erythrocyte sedimentation rate ESR – எரித்ரோசைட் செடிமெண்டேசன் ரேட்
·         Urinalysis யூரின் அனாலிசிஸ்

Treatment - சிகிச்சை
The goals of treatment are to:
·         Reduce symptoms அறிகுறிகள் குறைக்க
·         Control the autoimmune process ஆட்டோ இம்யூன் செயல்களை கட்டுப்படுத்த
·         Maintain the body's ability to fight disease (நோயை எதிர்த்து போராட உடலை திடப்படுத்த

The treatments your doctor suggests will depend on your disease and symptoms. Types of treatments include:
·         Supplements to replace a substance that the body lacks, such as thyroid hormone, vitamin B12, or insulin, due to the autoimmune disease
·         Blood transfusions if blood is affected (இரத்தம் பாதிக்கபட்டது என்றால் மாற்று இரத்தம் செலுத்துதல்)
·         Physical therapy to help with movement if the bones, joints, or muscles are affected

Many people take medicines to reduce the immune system's abnormal response. These are often called immunosuppressive medicines. Examples include corticosteroids (such as prednisone) and nonsteroid drugs such as azathioprine, cyclophosphamide, mycophenolate, sirolimus, or tacrolimus.

Prognosis வெளித்தோற்றம்
The outcome depends on the disease. Most autoimmune diseases are chronic, but many can be controlled with treatment.

Symptoms of autoimmune disorders can come and go. When symptoms get worse, it is called a flare-up.

Prevention தடுப்புமுறைகள்
There is no known prevention for most autoimmune disorders.

Homeopathy Treatment for Autoimmune Diseases,
Even though no cure for Auto immune disorder, Symptomatic Homeopathy medicines helps to manage the disorder without any medicine side effects and complications, நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஓமியோபதி மருந்துகள் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டருக்கு பலனளிக்கும். ஓமியோபதி மருந்துகள் பக்க விளைவுகள் இல்லாதது, பாதுகாப்பானது.

Whom to contact for Auto Immune Disorder Treatment  
Vivekanantha Clinic Doctors treats many cases of Auto Immune Disorders  with successful results. Many patients get relief after taking treatment from  Vivekanantha Clinic.  You can meet the Doctors at Vivekanantha Homeopathy Clinic, Velachery, Chennai 42. To get appointment please call 9786901830, +91 94430 54168 or mail to consult.ur.dr@gmail.com,

For more details & Consultation Feel free to contact us.
Vivekanantha Clinic Consultation Champers at
Chennai:- 9786901830
Panruti:- 9443054168
Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

For appointment please Call us or Mail Us

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini – 30 - 99xxxxxxx0 – Autoimmune disorder – 21st Oct, Sunday - Chennai ), You will receive Appointment details through SMS

Autoimmune disorder treatment in tamil, Autoimmune disorder sikichai tamil nadu, rumatoid arthritis treatment in tamil, ஆட்டோ இம்யூன் டிஸார்டர் சிகிச்சை தமிழ், ருமடாய்ட் ஆர்தரைட்டிஸ் சிகிச்சை தமிழ். நோய் எதிர்ப்புதன்மை குறைபாடு சிகிச்சை தமிழ்.
==--==

Contact for Appointment

Name

Email *

Message *

Clinic & Camp Clinics

Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Center

Dr.Senthil Kumar’s Consultation Schedule

Chennai

Head Office

Monday to Saturday:- 10.00am to 12.30pm &

5.00pm to 8.30pm

Sunday: - 10.30am to 12.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

Paramount Park

(Dr Plaza) - B Block,

B-12, Second Floor,

Velachery Main Road,

Direct Opposite to Saravana Stores,

Supreme Mobiles upstairs,

Near Vijaya nagar Bus Stand,

Velachery, Chennai 42,

Panruti

Branch Office

Monday(First & Third Monday of Every Month)

10.00am to 12.30pm &

05.30pm to 8.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

11, Kuchipalayam Street

(Opposite lane to Boys Hr Sec School), Panruti-607106,

Cuddalore District,

Tamil Nadu, IndiaPondicherry

Branch Office

Every Saturday:

11.00am to 02.00pm

(Consultation by Appointment only)

Appointment

Please call: 09443054168,

NB:-

Ø We are taking only minimum number of patients per day.

Ø We are allotting 40 to 5o minutes for new patients & 15 to 20 minutes for follow-ups.

Ø So be there at time to avoid unwanted waiting

Ø we concentrate more to patient’s privacy, so we are allotting 40 to 50 minutes/client – “so be there at time”

Ø We treat Many Diseases, so no one can know for what problem you are taking the treatment – So feel free to talk with Doctor and visit the Clinic.

For Appointment

Please call: 09443054168, 09786901830

Please call the Doctor and explain your problems in short, then SMS your Name – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini - 99xxxxxxx0 – Psoriasis – 21st Oct Sunday - Chennai )

You will receive Appointment details through SMS

For Foreign patients

For more detail and mode of payment

Send mail to consult.ur.dr@gmail.com

Or

Call +91 9443054168, +91 9786901830

http://homeoall.com/

Professional secrecy will be maintained

(Your complaints and other Details should be kept very confidential)

Join with me in Facebook

Disclaimer:

Disclaimer: These articles is for information only and should not be used for the diagnosis or treatment of medical conditions. we used all reasonable care in compiling the information but make no warranty as to its accuracy. Consult a doctor or other health care professional for diagnosis and treatment of medical conditions.