Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Centre Welcomes You

Thursday, October 29, 2015

Alcohol De Addiction Information & Treatment in Velachery, Chennai, Tamil nadu


 alcohol deaddiction treatment in chennai


Alcohol Addiction Treatment – ஆல்கஹால் மது போதை பழக்கத்திலிருந்து வெளிவர
Alcohol use disorder is when your drinking causes serious problems in your life, yet you keep drinking. You may also need more and more alcohol to feel drunk. Stopping suddenly may cause withdrawal symptoms.

Alternative Names
Alcohol dependence; Alcohol abuse; Problem drinking; Drinking problem; Alcohol addiction

Causes –  மது ஆல்கஹால் குடிப்பதற்கான காரணங்கள்,
No one knows what causes problems with alcohol. Health experts think that it may be a combination of a person's:
Ø  Genes - ஜீன்ஸ்
Ø  Environment – சூழ்நிலைகள்.
Ø  Psychology, such as being impulsive or having low self-esteem – உளவியல், தன்னம்பிக்கை குறைதல். மனக்கவலை, மன அழுத்தம்,

Drinking a lot of alcohol can put you at risk for alcohol problems if: மது ஆல்கஹால் குடிப்பதால் வரும் பிரச்சனைகள்.
v  You are a man who has 15 or more drinks a week, or often have 5 or more drinks at a time,
v  You are a woman who has 12 or more drinks a week, or often have 4 or more drinks at a time
One drink is defined as a 360ml of beer, a 150ml of wine, or a 45ml of liquor.

If you have a parent with alcohol use disorder, you are more at risk for alcohol problems.

You also may be more likely to have problems with alcohol if you:
Ø  Are a young adult under peer pressure – இளம் வயதில் வரும் மன அழுத்தம்.
Ø  Have depression  மன சோர்வு,
Ø  Bipolar disorder இரு வேறுபட்ட மன நிலை,
Ø  Anxiety disorders – மன கவலை,
Ø  Schizophrenia  மன சிதைவு,
Ø  Have low self-esteem சுய நம்பிக்கை இழத்தல்,
Ø  Have problems with relationships  உறவினர்களிடையே பிரச்சனை ஏற்படுதல்,
Ø  Live a stressful lifestyle மன அழுத்தத்துடன் வாழ்தல்,

If you are concerned about your drinking, it may help to take a careful look at your alcohol use.

Symptoms
v  Times when you drink more or longer than you planned to – திட்டமிட்ட்தைவிட அதிகமாக ஆல்கஹால் மது குடித்தல்,
v  Wanted to, or tried to, cut down or stop drinking, but could not – மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபட நினைப்பது, போதைபழக்கத்தை நிறுத்த நினைப்பது, குடியை நிறுத்த முயற்சிப்பது ஆனால் முடியாது.
v  Spend a lot of time and effort to get alcohol, use it, or recover from its effects – கஷ்டப்பட்டு நேரத்தை செலவுசெய்து மதுவை வாங்க முயற்சிப்பது. குடித்ததினால் ஏற்பட்ட உடல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட அதிக நாள் ஆவது.
v  Crave alcohol or have a strong urge to use it – மது ஆல்கஹால் மீது அதிக ஆசை, குடிக்க அதிக விருப்பம்.
v  Alcohol use is causing you to miss work or school, or you do not perform as well because of drinking – குடிப்பதினால் வேலை இழப்பது, வேலை செய்யமுடியாமை,
v  Continue to drink, even when relationships with family and friends are being harmed – தொடர்ந்து குடிக்க நினைப்பது, குடும்பத்தினரை துன்புறுத்தி சாராயம் குடிக்க பணம் கேட்பது.
v  Stop taking part in activities that you used to enjoy – குடும்பத்தில், வேலை செய்யுமிட்த்தில் நன்பர்களுடன் சந்தோசமாக இருக்காமல் எப்போதும் குடியை பற்றி நினைத்துக்கொண்டிருப்பது.
v  While or after drinking, you get into situations that can cause you to get hurt, such as driving, using machinery, or having unsafe sex – குடித்தபின் நிதானமில்லாமல் கார், பைக் ஓட்டுவது, மெசினை இயக்குவது, பாதுகாப்பில்லாமல் உடலுரவு கொள்வது.
v  Keep drinking, even though you know it is making a health problem caused by alcohol worse – உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டாலும் தொடர்ந்து ஆல்கஹால் மது குடிப்பது.
v  Need more and more alcohol to feel its effects or to get drunk – மேலும் மேலும் அதிகமாக விஸ்கி, பிராந்தி, ஓட்கா, ரம், குடிக்க நினைப்பது,
v  You get withdrawal symptoms when the effects of alcohol wear off – மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபடநினைத்தால் சில உடல் பிரச்சனைகள் வருவது.


DECIDING TO QUIT – மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபட
If you decide to quit drinking, talk with Doctor. Treatment involves helping you realize how much your alcohol use is harming your life and the lives those around you.
Depending on how much and how long you have been drinking, you may be at risk for alcohol withdrawal. Withdrawal can be very uncomfortable and even life-threatening. If you have been drinking a lot, you should cut back or stop drinking only under the care of a doctor.

Alcohol use disorder can increase your risk of many health problems, including: தொடர்ந்து மது ஆல்கஹால் குடிப்பதால் வரும் உடல் நல பிரச்சனைகள்.
Ø  Bleeding in the digestive tract – வயிற்றில் புண் வந்து ரத்தம் வருதல்,
Ø  Brain cell damage – மூளை நரம்பு டேமேஜ் ஆவது.
Ø  A brain disorder called Wernicke-Korsakoff syndrome -  மூளையில் Wernicke-Korsakoff syndrome நோய் வருதல்.
Ø  Cancer of the esophagus, liver, colon, and other areas – வயிறு கல்லீரல், குடல், புற்று நோய்,
Ø  Changes in the menstrual cycle – மென்சஸ் பிரச்சனைகள்.
Ø  Delirium tremens (DTs) – மூளை, கை, கால் நடுக்கம்,
Ø  Dementia and memory loss – ஞாபகமறதி, அனைத்தும் மறந்து போவது,
Ø  Depression and suicide – மன அழுத்தம், தற்கொலை எண்ணம்,
Ø  Erectile dysfunction – விரைப்புதன்மை குறைபாடு, ஆன்மை குறைவு.
Ø  Heart damage – இருதய பாதிப்பு,
Ø  High blood pressure – அதிக பிளட் பிரசர்,
Ø  Inflammation of the pancreas (pancreatitis) – கனைய வீக்கம், பான்கிரியாஸ் வீக்கம், பான்கிரியாடைட்டிஸ்,
Ø  Liver disease, including cirrhosis – கல்லீரல் பாதிப்பு, லிவர் சிரோசிஸ்,
Ø  Nerve damage - நரம்பு பாதிப்பு, நரம்பு தளர்ச்சி,
Ø  Poor nutrition – சத்து குறைபாடு,
Ø  Sleeping problems (insomnia) - தூக்கமின்மை, இன்சோம்னியா
Ø  Sexually transmitted infections (STIs) – பால்வினை நோய்கள் குடிபோதையில் பெண்களுடன் பாதுகாப்பில்லாத உடலுரவு கொள்வது.

Alcohol use also increases your risk for violence. மது குடிப்பதால் மனதில் வக்கிர, கொடூர, பயங்கரமான எண்ணங்கள் தோன்றும்.
Drinking alcohol while you are pregnant can lead to severe birth defects in the baby. This is called fetal alcohol syndrome.

Treatment – மது போதை ஆல்கஹால் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட சிகிச்சை
Many people with an alcohol problem need to completely stop using alcohol. This is called abstinence. Having strong social and family support can help make it easier to quit drinking.

Some people are able to just cut back on their drinking. So even if you do not give up alcohol altogether, you may be able to drink less. This can improve your health and relationships with others. It can also help you perform better at work or school.
However, many people who drink too much find they cannot just cut back. Abstinence may be the only way to manage a drinking problem.

அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஓமியோபதி மருந்துகளுடன் உளவியல் மனநல கவுன்சிலிங் நல்ல பலனலிக்கும்,


Whom to contact for Alcohol Addiction Counseling & Treatment
Dr. Senthil Kumar is well experienced Homeopath & Psychologist who treats many cases such problems  with successful outcomes. Many of the clients get relief after Taking treatment & attending psychological counseling with him. Dr. Senthil Kumar visits Vivekanantha Homeopathy Clinic & Psychological Counseling Center, Velachery, Chennai. To fix an appointment, please call or mail us:

For more details and Consultation
Contact us
Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at
Chennai:- 9786901830
Panruti:- 9443054168
Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

For appointment please Call us or Mail Us

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini - 99xxxxxxx0 – குடிபோதைக்கு அடிமை, மது பழக்கத்திற்கு அடிமை, Alcohol addiction counselling treatment, – 21st Oct, Sunday - Chennai), You will receive Appointment details through SMS.


==--==

Contact for Appointment

Name

Email *

Message *

Clinic & Camp Clinics

Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Center

Dr.Senthil Kumar’s Consultation Schedule

Chennai

Head Office

Monday to Saturday:- 10.00am to 12.30pm &

5.00pm to 8.30pm

Sunday: - 10.30am to 12.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

Paramount Park

(Dr Plaza) - B Block,

B-12, Second Floor,

Velachery Main Road,

Direct Opposite to Saravana Stores,

Supreme Mobiles upstairs,

Near Vijaya nagar Bus Stand,

Velachery, Chennai 42,

Panruti

Branch Office

Monday(First & Third Monday of Every Month)

10.00am to 12.30pm &

05.30pm to 8.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

11, Kuchipalayam Street

(Opposite lane to Boys Hr Sec School), Panruti-607106,

Cuddalore District,

Tamil Nadu, IndiaPondicherry

Branch Office

Every Saturday:

11.00am to 02.00pm

(Consultation by Appointment only)

Appointment

Please call: 09443054168,

NB:-

Ø We are taking only minimum number of patients per day.

Ø We are allotting 40 to 5o minutes for new patients & 15 to 20 minutes for follow-ups.

Ø So be there at time to avoid unwanted waiting

Ø we concentrate more to patient’s privacy, so we are allotting 40 to 50 minutes/client – “so be there at time”

Ø We treat Many Diseases, so no one can know for what problem you are taking the treatment – So feel free to talk with Doctor and visit the Clinic.

For Appointment

Please call: 09443054168, 09786901830

Please call the Doctor and explain your problems in short, then SMS your Name – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini - 99xxxxxxx0 – Psoriasis – 21st Oct Sunday - Chennai )

You will receive Appointment details through SMS

For Foreign patients

For more detail and mode of payment

Send mail to consult.ur.dr@gmail.com

Or

Call +91 9443054168, +91 9786901830

http://homeoall.com/

Professional secrecy will be maintained

(Your complaints and other Details should be kept very confidential)

Join with me in Facebook

Disclaimer:

Disclaimer: These articles is for information only and should not be used for the diagnosis or treatment of medical conditions. we used all reasonable care in compiling the information but make no warranty as to its accuracy. Consult a doctor or other health care professional for diagnosis and treatment of medical conditions.