Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Centre Welcomes You

Thursday, September 24, 2015

Acute kidney failure சிறுநீரக செயலிழப்பு Information & Treatment


 kidney failure homeopathy treatment in chennai


Acute kidney failure (சிறுநீரக செயலிழப்பு)
Acute kidney failure is the rapid (less than 2 days) loss of your kidneys' ability to remove waste and help balance fluids and electrolytes in your body.

Alternative Names
Kidney failure; Renal failure; Renal failure - acute; ARF; Kidney injury - acute

Causes (காரணங்கள்)
There are many possible causes of kidney damage. They include:
·         Acute tubular necrosis (ATN) (அக்யூட் ட்யூப்யுலர் நெக்ரோஸிஸ்)
·         Autoimmune kidney disease (ஆட்டோ இம்யூன் சிறுநீரக நோய்)
·         Blood clot from cholesterol (cholesterol emboli) (கொழுப்பு கட்டிகள்)
·         Decreased blood flow due to very low blood pressure, which can result from
  • Burns (பர்ன்ஸ்)
  • Dehydration (நீர்ப்போக்கு)
  • septic shock (செப்டிக் ஷாக்)

hemorrhage, injury, serious illness, or surgery
·         Disorders that cause clotting within the kidney blood vessels
·         Infections that directly injure the kidney, such as acute pyelonephritis or septicemia
·         Pregnancy complications, including (கர்ப்பத்தினால் வரும் சிக்கல்)
  • placenta abruption (நஞ்சுக்கொடி தகர்வு)
  • placenta previa

·         Urinary tract blockage (சிறுநீர் குழாய் அடைப்பு)

Symptoms (காரணங்கள்)
Symptoms of acute kidney failure may include any of the following:
·         Bloody stools (இரத்தம் தோய்ந்த மலம்)
·         Breath odor and metallic taste in the mouth (வாயில் நாற்றம் மற்றும் உலோக சுவை)
·         Bruising easily
·         Changes in mental status or mood (மனநிலை மாற்றங்கள்)
·         Decreased appetite (பசியின்மை)
·         Decreased sensation, especially in the hands or feet (குறிப்பாக கைகள் அல்லது கால்கள் உள்ள , உணர்வு குறைதல்)
·         Fatigue (களைப்பு)
·         Flank pain (between the ribs and hips) (பக்கவாட்டு வலி)
·         Hand tremor (கை தசை நார் வலிப்பு)
·         High blood pressure  (உயர் இரத்த அழுத்தம்)
·         Nausea or vomiting, may last for days (குமட்டல் அல்லது வாந்தி , நாட்களுக்கு நீடிக்கும்)
·         Nosebleeds(மூக்கில் இரத்த கசிவுகள்)
·         Persistent hiccups (தொடர் விக்கல்கள்)
·         Prolonged bleeding (நீண்ட காலத்திற்கு இரத்த கசிவு)
·         Seizures (வலிப்புத்தாக்கங்கள்)
·         Shortness of breath (சுவாசத் திணறல்)
·         Slow, sluggish movements (மந்தமான அசைவுகள்)
·         Swelling due to the body keeping in fluid (may be seen in the legs, ankles, and feet)
·         Urination changes, such as little or no urine, excessive urination at night, or urination that stops completely

Exams and Tests
The doctor or nurse will examine you. Many patients with kidney disease have body swelling caused by fluid retention. The doctor may hear a heart murmur, crackles in the lungs, or other abnormal sounds when listening to the heart and lungs with a stethoscope.
The results of laboratory tests may change suddenly (within a few days to 2 weeks). Such tests may include:
·         BUN (பியூஎன்)
·         Creatinine clearance (கிரியாட்டினின்)
·         Serum creatinine (சீரம் கிரியேட்டினின்)
·         Serum potassium (சீரம் பொட்டாசியம்)
·         Urinalysis (யூரின் அனாலிசிஸ்)
A kidney or abdominal ultrasound is the preferred test for diagnosing a blockage in the urinary tract. X-ray, CT scan, or MRI of the abdomen can also tell if there is a blockage.

Blood tests may help reveal the underlying cause of kidney failure. Arterial blood gas and
·         blood chemistries
·         metabolic acidosis  (வளர்சிதை மாற்ற அமில அதிகரித்தல்)

Prevention
Treating disorders such as high blood pressure can help prevent acute kidney failure.==--==

Contact for Appointment

Name

Email *

Message *

Clinic & Camp Clinics

Vivekanantha Homoeo Clinic & Psychological Counselling Center

Dr.Senthil Kumar’s Consultation Schedule

Chennai

Head Office

Wednesday to Saturday:- 10.00am to 1.00pm &

5.00pm to 8.30pm

Sunday: - 10.30am to 1.00pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

Paramount Park

(Dr Plaza) - B Block,

B-12, Second Floor,

Velachery Main Road,

Direct Opposite to Saravana Stores,

Mega mart upstairs,

Near Vijaya nagar Bus Stand,

Velachery, Chennai 42,

Panruti

Branch Office

Monday(First & Third Monday of Every Month)

10.00am to 12.45pm &

05.30pm to 8.30pm

(Consultation by Appointment only)

For Appointment

Please call: 09443054168,

126, Chennai Salai,

(Near Raliway Gate, Direct Opposite to Lakshmi Villas Bank ATM), Panruti-607106,

Cuddalore District,

Tamil Nadu, India For

Pondicherry

Branch Office

Every Saturday:

11.00am to 02.00pm

(Consultation by Appointment only)

Appointment

Please call: 09443054168,

NB:-

Ø We are taking only minimum number of patients per day.

Ø We are allotting 40 to 5o minutes for new patients & 15 to 20 minutes for follow-ups.

Ø So be there at time to avoid unwanted waiting

Ø we concentrate more to patient’s privacy, so we are allotting 40 to 50 minutes/client – “so be there at time”

Ø We treat Many Diseases, so no one can know for what problem you are taking the treatment – So feel free to talk with Doctor and visit the Clinic.

For Appointment

Please call: 09443054168, 09786901830

Please call the Doctor and explain your problems in short, then SMS your Name – Mobile Number - Problem in Single word - date and day - Place of appointment (Eg: Rajini - 99xxxxxxx0 – Psoriasis – 21st Oct Sunday - Chennai )

You will receive Appointment details through SMS

For Foreign patients

For more detail and mode of payment

Send mail to consult.ur.dr@gmail.com

Or

Call +91 9443054168, +91 9786901830

http://homeoall.com/

Professional secrecy will be maintained

(Your complaints and other Details should be kept very confidential)

Join with me in Facebook

Disclaimer:

Disclaimer: These articles is for information only and should not be used for the diagnosis or treatment of medical conditions. we used all reasonable care in compiling the information but make no warranty as to its accuracy. Consult a doctor or other health care professional for diagnosis and treatment of medical conditions.